Hợp đồng nguyên tắc

(V/v cung cấp dịch vụ thiết kế website và hệ thống bán hàng xuyên biên giới)

GoGlobalS.net là bên cung cấp dịch vụ thiết kế website và hệ thống bán hàng xuyên biên giới (sau đây gọi là "Bên A") và bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là "Bên B") đồng ý tuân thủ các điều khoản sau đây:

  1. Mô tả dịch vụ:Bên A cam kết cung cấp dịch vụ thiết kế website và hệ thống bán hàng xuyên biên giới cho Bên B theo gói dịch vụ đã chọn với tiêu chuẩn thiết kế và chất lượng đã được công bố trên GoGlobalS.net. Dịch vụ bao gồm các công đoạn sau: tư vấn, thiết kế cấu trúc và chức năng, lập kế hoạch thực hiện, tiến hành thiết kế giao diện, kiểm tra và bảo hành website và hệ thống bán hàng.
  2. Thời gian thực hiện: Bên A cam kết hoàn thành dịch vụ thiết kế website và hệ thống bán hàng xuyên biên giới cho Bên B trong thời gian đã thỏa thuận giữa hai bên. Nếu có sự thay đổi về thời gian hoàn thành, hai bên sẽ cùng trao đổi và bổ sung bằng văn bản.
  3. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán đầy đủ số tiền cung cấp dịch vụ thiết kế website và hệ thống đã chọn cho Bên A Theo phương thức và thời hạn thanh toán của gói dịch vụ đã chọn. Bên A sẽ cung cấp hóa đơn hoặc chứng từ liên quan khi bên A yêu cầu.
  4. Bảo mật thông tin: Hai bên cam kết bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến dịch vụ thiết kế website và hệ thống bán hàng xuyên biên giới, bao gồm thông tin liên quan đến sản phẩm, dữ liệu khách hàng, bản quyền và các thông tin khác có liên quan. Các thông tin này sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.
  5. Chấm dứt hợp đồng: Hai bên có thể chấm dứt hợp đồng này bằng văn bản khi một trong hai bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản trong hợp đồng hoặc nếu có sự thỏa thuận giữa hai bên. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A số tiền tương ứng với dịch vụ thiết kế website và hệ thống bán hàng xuyên biên giới đã được cung cấp cho đến thời điểm chấm dứt.
  6. Giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh giữa hai bên, hai bên sẽ cố gắng giải quyết thông qua đàm phán và hoà giải. Nếu không thể giải quyết, tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
  7. Quy định pháp luật: Hợp đồng nguyên tắc này sẽ được điều chỉnh và thực hiện theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam.
  8. Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ khi bên B lựa chọn dịch vụ và tiến hành Đặt hàng thành công trên GoGlobalSn.net và sẽ được thực hiện đến khi dịch vụ thiết kế website và hệ thống bán hàng xuyên biên giới được hoàn thành và thanh toán đầy đủ.

Bằng việc ký kết hợp đồng này, hai bên đồng ý tuân thủ các điều khoản đã được thống nhất. Các bên sẽ cùng làm việc để đảm bảo rằng dịch vụ thiết kế website và hệ thống bán hàng xuyên biên giới được cung cấp đúng thời gian, chất lượng và đầy đủ theo yêu cầu của Bên B.

Đăng ký nhận tin