Để có một Hệ thống bán hàng Xuyên Biên Giới, cần đầu tư bao nhiêu?