Upgrade tài khoản Paypal lên thành Paypal Business

Bước 1:
-Trong phần Dashboard, chọn "Upgrade to a business account"Bước 2:
-Chọn "Individual/Sole Propriestorship"Bước 3:
-Chọn "Upgrade your account"Bước 4:
-Điền đầy đầy đủ thông tin vào form
+Legal business name: Tên trên CMND/CCCD và trùng với tên trên thẻ quốc tế VISA/MasterCard,... nếu sai tên thì không thể rút tiền về được +Business name used on receipts: Tên công ty trên giấy phép kinh doanh, nên dùng tên tiếng Anh.Bước 5:
-Product or servicekeywords: là sản phẩm hoặc dịch vụ đang kinh doanh, ví dụ quần áo hay thiết bị công nghệ,...Bước 6:
-Nếu địa chỉ công ty và địa chỉ nhà là một thì check vào ô "Same as business address"
-Nếu địa chỉ nhà và địa chỉ công ty khác nhau thì điền thông tin vào các ô phía dưới-Hoàn thành nâng cấp tài khoản Paypal Business