Hướng dẫn tạo Fanpage

Bước 1:
-Từ màn hình chính của trang chủ Facebook Business (BM), nhấn vào nút Setting của tài khoản kinh doanh vừa mới tạo.Bước 2:
-Từ "Tài khoản -> Trang -> Thêm -> Tạo trang mới".Bước 3:
-Chọn hạng mục cho Page, chọn hạng mục chính xác sẽ giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy Page.Bước 4:
-Ví dụ ở đây chõn "Công ty bán lẻ".Bước 5:
-Nhấn vào nút "Tạo Trang".-Hoàn thành tạo Page.